Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Online

Danh mục sách con


So sánh sản phẩm (0)


array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4720" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(105) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/9781292413617/Versant-Professional-English-Test-LV2-2-335x500.jpg" ["name"]=> string(102) "Versant Professional English Test LV2 with RM - Bài Thi Chính Thức Có Giám Thị Từ Xa Level 2" ["short_name"]=> string(60) "Versant Professional English Test LV2 with RM - Bài Thi ..." ["description"]=> string(115) " Bài kiểm tra Versant Professional English Test - Level 2 là bài kiểm tra năng lực chính thức.." ["price"]=> string(14) "1,500,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,250,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(17) ["tax"]=> string(14) "1,250,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(145) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/versant-professional-english-test-lv2-with-rm-bai-thi-chinh-thuc-co-giam-thi-tu-xa-level-2.html" }
-17%
New
Versant Professional English Test LV2 with RM - Bài Thi Chính Thức Có Giám Thị Từ Xa Level 2

Bài kiểm tra Versant Professional English Test - Level 2 là bài kiểm tra năng lực chính thức..

1,250,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4719" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(107) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/9781292413600/Versant-Professional-English-Test-LV1-1-1-335x500.jpg" ["name"]=> string(102) "Versant Professional English Test LV1 with RM - Bài Thi Chính Thức Có Giám Thị Từ Xa Level 1" ["short_name"]=> string(60) "Versant Professional English Test LV1 with RM - Bài Thi ..." ["description"]=> string(115) " Bài kiểm tra Versant Professional English Test - Level 1 là bài kiểm tra năng lực chính thức t.." ["price"]=> string(14) "1,500,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,250,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(17) ["tax"]=> string(14) "1,250,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(145) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/versant-professional-english-test-lv1-with-rm-bai-thi-chinh-thuc-co-giam-thi-tu-xa-level-1.html" }
-17%
New
Versant Professional English Test LV1 with RM - Bài Thi Chính Thức Có Giám Thị Từ Xa Level 1

Bài kiểm tra Versant Professional English Test - Level 1 là bài kiểm tra năng lực chính thức t..

1,250,000 VNĐ

1,500,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4714" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(101) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781292410319/Placement-Practice-Test-BMD-335x500.jpg" ["name"]=> string(58) "Versant English Placement - Practice Test (Bài Thi Thử)" ["short_name"]=> string(58) "Versant English Placement - Practice Test (Bài Thi Thử)" ["description"]=> string(122) " Bài kiểm tra Versant English Placement – ​​Practice nhằm giúp thí sinh làm quen với cấu trúc bài.." ["price"]=> string(12) "355,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "250,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(30) ["tax"]=> string(12) "250,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(106) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/versant-english-placement-practice-test-bai-thi-thu.html" }
-30%
New
Versant English Placement - Practice Test (Bài Thi Thử)

Bài kiểm tra Versant English Placement – ​​Practice nhằm giúp thí sinh làm quen với cấu trúc bài..

250,000 VNĐ

355,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4718" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(114) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/9781292376806/Versant-Professional-English-Test-Practice-LV2-2-335x500.jpg" ["name"]=> string(77) "Versant Professional English Practice Test - Level 2 (Bài Thi Thử Level 2)" ["short_name"]=> string(62) "Versant Professional English Practice Test - Level 2 (Bài ..." ["description"]=> string(110) " Bài kiểm tra Versant Professional English Practice Test - Level 2 nhằm giúp thí sinh làm quen .." ["price"]=> string(12) "352,500 VNĐ" ["special"]=> string(12) "300,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(15) ["tax"]=> string(12) "300,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(125) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/versant-professional-english-practice-test-level-2-bai-thi-thu-level-2.html" }
-15%
New
Versant Professional English Practice Test - Level 2 (Bài Thi Thử Level 2)

Bài kiểm tra Versant Professional English Practice Test - Level 2 nhằm giúp thí sinh làm quen ..

300,000 VNĐ

352,500 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4717" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(122) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/9781292376790/Versant-Professional-English-Test-Practice-LV1-2-335x500.jpg" ["name"]=> string(77) "Versant Professional English Practice Test - Level 1 (Bài Thi Thử Level 1)" ["short_name"]=> string(62) "Versant Professional English Practice Test - Level 1 (Bài ..." ["description"]=> string(112) " Bài kiểm tra Versant Professional English Practice Test - Level 1 nhằm giúp thí sinh làm quen vớ.." ["price"]=> string(12) "352,500 VNĐ" ["special"]=> string(12) "300,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(15) ["tax"]=> string(12) "300,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(125) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/versant-professional-english-practice-test-level-1-bai-thi-thu-level-1.html" }
-15%
New
Versant Professional English Practice Test - Level 1 (Bài Thi Thử Level 1)

Bài kiểm tra Versant Professional English Practice Test - Level 1 nhằm giúp thí sinh làm quen vớ..

300,000 VNĐ

352,500 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4722" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(110) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/ CB02VPETLV2/COMBO-Versant-Professional-English-Test-LV2-2-335x500.jpg" ["name"]=> string(119) "Professional English Test + Practice test LV2 (Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử LV2)" ["short_name"]=> string(62) "Professional English Test + Practice test LV2 (Trọn bộ ..." ["description"]=> string(112) " Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test .." ["price"]=> string(14) "1,855,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(25) ["tax"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(159) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-practice-test-lv2-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-thi-thu-lv2.html" }
-25%
New
Professional English Test + Practice test LV2 (Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử LV2)

Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test ..

1,400,000 VNĐ

1,855,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4721" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(109) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CB02VPETLV1/COMBO-Versant-Professional-English-Test-LV1-2-335x500.jpg" ["name"]=> string(119) "Professional English Test + Practice test LV1 (Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử LV1)" ["short_name"]=> string(62) "Professional English Test + Practice test LV1 (Trọn bộ ..." ["description"]=> string(112) " Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test LV.." ["price"]=> string(14) "1,855,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(25) ["tax"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(159) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-practice-test-lv1-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-thi-thu-lv1.html" }
-25%
New
Professional English Test + Practice test LV1 (Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử LV1)

Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test LV..

1,400,000 VNĐ

1,855,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4716" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(98) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CB02VEPT/COMBO-Placement-Practice-Test-335x500.jpg" ["name"]=> string(116) "Versant English Placement Test + Practice test (Trọn bộ VEPT Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử)" ["short_name"]=> string(63) "Versant English Placement Test + Practice test (Trọn bộ ..." ["description"]=> string(118) " Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant English Placement – ​​with Rem.." ["price"]=> string(14) "1,855,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(25) ["tax"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(159) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-versant-professional-english-test-practice-test-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-thi-thu.html" }
-25%
New
Versant English Placement Test + Practice test (Trọn bộ VEPT Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử)

Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant English Placement – ​​with Rem..

1,400,000 VNĐ

1,855,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4753" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(88) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-RMB1/VPET-LV1-RMB1-02-335x500.png" ["name"]=> string(87) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Ebook Business Partner B1" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test.." ["price"]=> string(14) "1,740,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(17) ["tax"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(226) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv1-ebook-business-partner-b1-p4753.html" }
-17%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Ebook Business Partner B1

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test..

1,440,000 VNĐ

1,740,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4754" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(91) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-PTB1/VPET-LV1-PTB1-01-02-335x500.png" ["name"]=> string(58) "Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1" ["short_name"]=> string(58) "Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1" ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te.." ["price"]=> string(12) "595,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(26) ["tax"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(205) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-practice-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-thu-lv1-ebook-business-partner-b1-p4754.html" }
-26%
New
Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te..

440,000 VNĐ

595,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4755" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(92) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-FULLB1/VPET-LV1-FULLB1-03-335x500.png" ["name"]=> string(108) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Thi thử + Ebook Business Partner B1 kèm MEL" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English .." ["price"]=> string(14) "2,095,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(24) ["tax"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(252) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv1-practice-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv1-thi-thu-ebook-business-partner-b1-p4755.html" }
-24%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Thi thử + Ebook Business Partner B1 kèm MEL

Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English ..

1,590,000 VNĐ

2,095,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4756" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(90) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-RMB1P/VPET-LV1-RMB1p-04-335x500.png" ["name"]=> string(88) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Ebook Business Partner B1+" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te.." ["price"]=> string(14) "1,740,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(17) ["tax"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(226) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv1-ebook-business-partner-b1-p4756.html" }
-17%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Ebook Business Partner B1+

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te..

1,440,000 VNĐ

1,740,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4757" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(90) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-PTB1P/VPET-LV1-PTB1p-05-335x500.png" ["name"]=> string(59) "Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1+" ["short_name"]=> string(59) "Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1+" ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English .." ["price"]=> string(12) "595,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(26) ["tax"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(205) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-practice-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-thu-lv1-ebook-business-partner-b1-p4757.html" }
-26%
New
Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1+

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English ..

440,000 VNĐ

595,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4758" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(94) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-FULLB1P/VPET-LV1-FULLB1p-06-335x500.png" ["name"]=> string(100) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Thi thử + Ebook Business Partner B1+" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Englis.." ["price"]=> string(14) "2,095,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(24) ["tax"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(252) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv1-practice-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv1-thi-thu-ebook-business-partner-b1-p4758.html" }
-24%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Thi thử + Ebook Business Partner B1+

Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Englis..

1,590,000 VNĐ

2,095,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4759" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(90) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-RMB2P/VPET-LV2-RMB2p-07-335x500.png" ["name"]=> string(88) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Ebook Business Partner B2+" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Engl.." ["price"]=> string(14) "1,740,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(17) ["tax"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(226) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv2-business-partner-b2-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv2-ebook-business-partner-b2-p4759.html" }
-17%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Ebook Business Partner B2+

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Engl..

1,440,000 VNĐ

1,740,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4760" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(90) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-PTB2P/VPET-LV2-PTB2p-08-335x500.png" ["name"]=> string(59) "Trọn bộ VPET Thi thử LV2 + Ebook Business Partner B2+" ["short_name"]=> string(59) "Trọn bộ VPET Thi thử LV2 + Ebook Business Partner B2+" ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English .." ["price"]=> string(12) "595,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(26) ["tax"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(205) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-practice-test-lv2-business-partner-b2-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-thu-lv2-ebook-business-partner-b2-p4760.html" }
-26%
New
Trọn bộ VPET Thi thử LV2 + Ebook Business Partner B2+

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English ..

440,000 VNĐ

595,000 VNĐ

Đang hiển thị từ 1 đến 16 của 21 (2 trang)
0898536989