Bài Kiểm Tra Tiếng Anh Online

Danh mục sách con


So sánh sản phẩm (0)


array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4722" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(110) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/ CB02VPETLV2/COMBO-Versant-Professional-English-Test-LV2-2-335x500.jpg" ["name"]=> string(119) "Professional English Test + Practice test LV2 (Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử LV2)" ["short_name"]=> string(62) "Professional English Test + Practice test LV2 (Trọn bộ ..." ["description"]=> string(112) " Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test .." ["price"]=> string(14) "1,855,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(25) ["tax"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(159) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-practice-test-lv2-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-thi-thu-lv2.html" }
-25%
New
Professional English Test + Practice test LV2 (Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử LV2)

Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test ..

1,400,000 VNĐ

1,855,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4721" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(109) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/CB02VPETLV1/COMBO-Versant-Professional-English-Test-LV1-2-335x500.jpg" ["name"]=> string(119) "Professional English Test + Practice test LV1 (Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử LV1)" ["short_name"]=> string(62) "Professional English Test + Practice test LV1 (Trọn bộ ..." ["description"]=> string(112) " Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test LV.." ["price"]=> string(14) "1,855,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(25) ["tax"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(159) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-practice-test-lv1-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-thi-thu-lv1.html" }
-25%
New
Professional English Test + Practice test LV1 (Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử LV1)

Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test LV..

1,400,000 VNĐ

1,855,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4716" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(98) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CB02VEPT/COMBO-Placement-Practice-Test-335x500.jpg" ["name"]=> string(116) "Versant English Placement Test + Practice test (Trọn bộ VEPT Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử)" ["short_name"]=> string(63) "Versant English Placement Test + Practice test (Trọn bộ ..." ["description"]=> string(118) " Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant English Placement – ​​with Rem.." ["price"]=> string(14) "1,855,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(25) ["tax"]=> string(14) "1,400,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(159) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-versant-professional-english-test-practice-test-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-thi-thu.html" }
-25%
New
Versant English Placement Test + Practice test (Trọn bộ VEPT Thi tại nhà có giám thị từ xa + Thi thử)

Combo giá ưu đãi gồm 2 bài thi: 01 Bài kiểm tra Versant English Placement – ​​with Rem..

1,400,000 VNĐ

1,855,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4753" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(88) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-RMB1/VPET-LV1-RMB1-02-335x500.png" ["name"]=> string(87) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Ebook Business Partner B1" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test.." ["price"]=> string(14) "1,740,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(17) ["tax"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(226) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv1-ebook-business-partner-b1-p4753.html" }
-17%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Ebook Business Partner B1

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Test..

1,440,000 VNĐ

1,740,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4754" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(91) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-PTB1/VPET-LV1-PTB1-01-02-335x500.png" ["name"]=> string(58) "Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1" ["short_name"]=> string(58) "Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1" ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te.." ["price"]=> string(12) "595,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(26) ["tax"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(205) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-practice-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-thu-lv1-ebook-business-partner-b1-p4754.html" }
-26%
New
Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te..

440,000 VNĐ

595,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4755" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(92) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-FULLB1/VPET-LV1-FULLB1-03-335x500.png" ["name"]=> string(108) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Thi thử + Ebook Business Partner B1 kèm MEL" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English .." ["price"]=> string(14) "2,095,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(24) ["tax"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(252) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv1-practice-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv1-thi-thu-ebook-business-partner-b1-p4755.html" }
-24%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Thi thử + Ebook Business Partner B1 kèm MEL

Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English ..

1,590,000 VNĐ

2,095,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4756" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(90) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-RMB1P/VPET-LV1-RMB1p-04-335x500.png" ["name"]=> string(88) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Ebook Business Partner B1+" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te.." ["price"]=> string(14) "1,740,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(17) ["tax"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(226) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv1-ebook-business-partner-b1-p4756.html" }
-17%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Ebook Business Partner B1+

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te..

1,440,000 VNĐ

1,740,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4757" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(90) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-PTB1P/VPET-LV1-PTB1p-05-335x500.png" ["name"]=> string(59) "Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1+" ["short_name"]=> string(59) "Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1+" ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English .." ["price"]=> string(12) "595,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(26) ["tax"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(205) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-practice-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-thu-lv1-ebook-business-partner-b1-p4757.html" }
-26%
New
Trọn bộ VPET Thi thử LV1 + Ebook Business Partner B1+

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English ..

440,000 VNĐ

595,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4758" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(94) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-FULLB1P/VPET-LV1-FULLB1p-06-335x500.png" ["name"]=> string(100) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Thi thử + Ebook Business Partner B1+" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Englis.." ["price"]=> string(14) "2,095,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(24) ["tax"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(252) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv1-practice-test-lv1-business-partner-b1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv1-thi-thu-ebook-business-partner-b1-p4758.html" }
-24%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV1 + Thi thử + Ebook Business Partner B1+

Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Englis..

1,590,000 VNĐ

2,095,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4759" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(90) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-RMB2P/VPET-LV2-RMB2p-07-335x500.png" ["name"]=> string(88) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Ebook Business Partner B2+" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Engl.." ["price"]=> string(14) "1,740,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(17) ["tax"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(226) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv2-business-partner-b2-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv2-ebook-business-partner-b2-p4759.html" }
-17%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Ebook Business Partner B2+

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Engl..

1,440,000 VNĐ

1,740,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4760" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(90) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-PTB2P/VPET-LV2-PTB2p-08-335x500.png" ["name"]=> string(59) "Trọn bộ VPET Thi thử LV2 + Ebook Business Partner B2+" ["short_name"]=> string(59) "Trọn bộ VPET Thi thử LV2 + Ebook Business Partner B2+" ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English .." ["price"]=> string(12) "595,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(26) ["tax"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(205) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-practice-test-lv2-business-partner-b2-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-thu-lv2-ebook-business-partner-b2-p4760.html" }
-26%
New
Trọn bộ VPET Thi thử LV2 + Ebook Business Partner B2+

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English ..

440,000 VNĐ

595,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4761" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(94) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-FULLB2P/VPET-LV2-FULLB2p-09-335x500.png" ["name"]=> string(100) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Thi thử + Ebook Business Partner B2+" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Englis.." ["price"]=> string(14) "2,095,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(24) ["tax"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(252) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv2-practice-test-lv2-business-partner-b2-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv2-thi-thu-ebook-business-partner-b2-p4761.html" }
-24%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Thi thử + Ebook Business Partner B2+

Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional Englis..

1,590,000 VNĐ

2,095,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4762" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(88) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-RMC1/VPET-LV2-RMC1-10-335x500.png" ["name"]=> string(87) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Ebook Business Partner C1" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te.." ["price"]=> string(14) "1,740,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(17) ["tax"]=> string(14) "1,440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(226) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv2-business-partner-c1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv2-ebook-business-partner-c1-p4762.html" }
-17%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Ebook Business Partner C1

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English Te..

1,440,000 VNĐ

1,740,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4763" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(88) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-PTC1/VPET-LV2-PTC1-11-335x500.png" ["name"]=> string(58) "Trọn bộ VPET Thi thử LV2 + Ebook Business Partner C1" ["short_name"]=> string(58) "Trọn bộ VPET Thi thử LV2 + Ebook Business Partner C1" ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English .." ["price"]=> string(12) "595,000 VNĐ" ["special"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(26) ["tax"]=> string(12) "440,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(205) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-practice-test-lv2-business-partner-c1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-thu-lv2-ebook-business-partner-c1-p4763.html" }
-26%
New
Trọn bộ VPET Thi thử LV2 + Ebook Business Partner C1

Combo giá ưu đãi gồm 2 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional English ..

440,000 VNĐ

595,000 VNĐ

array(13) { ["product_id"]=> string(4) "4764" ["stock_status_id"]=> string(1) "6" ["thumb"]=> string(92) "https://bookmedi.vn/image/cache/gallery/sanpham/CBVPET-FULLC1/VPET-LV2-FULLC1-12-335x500.png" ["name"]=> string(99) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Thi thử + Ebook Business Partner C1" ["short_name"]=> string(63) "Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 ..." ["description"]=> string(115) " Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional .." ["price"]=> string(14) "2,095,000 VNĐ" ["special"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["specialPercent"]=> float(24) ["tax"]=> string(14) "1,590,000 VNĐ" ["minimum"]=> string(1) "1" ["rating"]=> int(0) ["href"]=> string(252) "https://bookmedi.vn/bai-kiem-tra-tieng-anh-online/combo-professional-english-test-lv2-practice-test-lv2-business-partner-c1-student-etext-myenglishlab-12-months-tron-bo-vpet-thi-tai-nha-co-giam-thi-tu-xa-lv2-thi-thu-ebook-business-partner-c1-p4764.html" }
-24%
New
Trọn bộ VPET Thi tại nhà có giám thị từ xa LV2 + Thi thử + Ebook Business Partner C1

Combo giá ưu đãi gồm 3 sản phẩm: 01 Bài kiểm tra Versant Professional ..

1,590,000 VNĐ

2,095,000 VNĐ

    Đang hiển thị từ 1 đến 15 của 15 (1 trang)
    0898536989