Khóa Học Online Miễn Phí Về Phần Mềm Quản Lý Dự Án Microsoft

Khóa Học Online Miễn Phí Về Phần Mềm Quản Lý Dự Án Microsoft

[Online Course] Khóa Học Online Miễn Phí Về Phần Mềm Quản Lý Dự Án Microsoft Project Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao: Learn Microsoft Project Beginner To Expert

[ENGLISH BELOW]

Bạn có quan tâm đến kỹ năng Quản lý dự án?

Nếu Có! Khóa học này dành cho bạn. Vì phần mềm Microsoft Project sẽ cải thiện năng suất của bạn trong bất kỳ dự án nào được giao cho bạn. Và hãy nhớ Microsoft Project là một trong những phần mềm mạnh mẽ và phổ biến được nhiều học viên Quản lý dự án sử dụng.

 

Khóa học này dành cho ai:

Quản lý dự án

Hỗ trợ dự án

Người lập lịch trình dự án

Công cụ ước tính dự án

Người quản lý chương trình

Người quản lý danh mục dự án

Cố vấn quản lý dự án

Bất kỳ ai muốn thành công với Microsoft Project

 

Yêu cầu

Thành thạo cơ bản với Windows

Quen thuộc với MS Office - nhưng không cần thiết

Hiểu biết chung về quy trình quản lý dự án

 

Giới thiệu về MS Project

MS Project là một công cụ chuyên biệt được thiết kế cho lĩnh vực quản lý dự án cụ thể. MS Project là một ứng dụng mạnh mẽ giúp bạn lập kế hoạch và quản lý một loạt các dự án từ việc đáp ứng các thời hạn và ngân sách quan trọng đến việc lựa chọn các nguồn lực phù hợp. Bạn có thể làm việc hiệu quả hơn và có thể nhận ra kết quả tốt hơn chỉ bằng cách sử dụng tập hợp các tính năng mà MS Project có thể cung cấp như;

- Để tạo các kế hoạch ở mức độ chi tiết phù hợp với dự án của bạn

- Để làm việc với dữ liệu tóm tắt ban đầu hoặc chuyển sang cách tiếp cận chi tiết hơn khi thuận tiện

- Để kiểm soát những công việc mà Dự án có thể lên lịch

- Để quản lý các nhiệm vụ, chi phí, công việc và tài nguyên ở bất kỳ mức độ chi tiết nào phù hợp với nhu cầu của dự án của bạn.

- Để làm việc với dữ liệu kế hoạch của bạn trong nhiều chế độ xem và báo cáo khác nhau

- Theo dõi và quản lý kế hoạch của bạn trong suốt vòng đời của dự án.

- Để cộng tác và chia sẻ dữ liệu với những người khác trong tổ chức của bạn bằng cách sử dụng chế độ xem phong phú và các tùy chọn định dạng báo cáo.

- Sử dụng nhóm tài nguyên, dự án hợp nhất và liên kết giữa các dự án để mở rộng trọng tâm quản lý dự án của bạn trên nhiều dự án.

- Khóa học này sẽ bao gồm nhiều bài tập sử dụng Microsoft Project 2016

 

----------------------------------

Are you interest in Project Management skills?

If Yes! This course is for you. Because Microsoft Project software will improve your productivity of any project assigned to you. And remember Microsoft Project is one of the powerful and common software used by many Project Management practitioners.

 Who this course is for:

 • Project Managers
 • Project Assistants
 • Project Schedulers
 • Project Estimator
 • Program Managers
 • Project Portfolio Managers
 • Project Management Mentor
 • Anyone who wants to succeed with Microsoft Project

 Requirements

 • Basic proficiency with Windows
 • Familiarity with MS Office – but not necessary
 • General understanding of project management process

 Description

MS Project is a specialized tool designed for the specific domain of project management. MS Project is a powerful application that helps you to plan and manage a wide range of projects from meeting crucial deadlines and budgets to selecting the right resources. You can be more productive and be able to realize better results just by using the set of features that MS Project can offer such as;

– To create plans at the level of detail that’s right for your project

– To work with summary data initially, or shift to a more detailed approach when it’s convenient

– To control what tasks Project can schedule

– To manage tasks, costs, work, and resources at whatever level of detail is appropriate for your project’s needs.

– To work with your plan’s data in a variety of views and reports

– To track and manage your plan throughout the life of the project.

– To collaborate and share data with others in your organization using rich view and report formatting options.

– To use resource pools, consolidated projects, and cross-project links to extend your project-management focus across multiple projects.

– This course will contain numerous exercises utilizing Microsoft Project 2016

 What you’ll learn

– Open and close an existing project file and create and save a new project file

– Navigate different views and utilize Microsoft project Help features

– Create and modify a task list in the Gantt Chart view and create a Work Breakdown Structure

– Create task relationships through linking, adding predecessors, lead time and recurring tasks

– Explore Network Diagram view and modify the task relationships in it

– Use the Change Working Time dialog box to create a base calendar for the project

– Create resource pools from the Resource Sheet view and assign resources to tasks

– Create task calendars and use the Cost table in Gantt Chart view

– Work with Calendar and form views, and create and modify tables

– Display the critical path and identify and resolve resource conflicts in effort-driven schedules

 Course information

 • Instructor: Kelvin Fredson Mlay
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 1 hour 47 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Platform: Udemy
 • NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 Link: join here

0898536989